Parafráze.cz přepíše libovolný text vlastními slovy.

... ty ušetříš čas

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

jakmy s.r.o.

Blanická 922/25, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

identifikační číslo: 24272744 (DIČ:CZ24272744)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese, oddíl C, vložka 199510

www.parafraze.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti jakmy s.r.o., upravují právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a platí pro díla objednaná prostřednictvím objednávky, kterou si kupující sjedná na internetových stránkách www.parafraze.cz Tyto obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Parafraze.cz je služba, která poskytuje vyhotovení kvalitních textových podkladů určených pro další zpracování, např. v rámci bakalářských, diplomových nebo seminárních prací. Postup využití této služby je následující:

1) Zadejte svůj text formou nahrání textového dokumentu nebo vložení čistého textu do formuláře;

2) Vyberete si cenu, kterou zaplatíte (ta se odvíjí od požadavku na rychlost vyhotovení přepsaného textu a množství zaslaného textu);

3) Potvrďte objednávku kliknutím na tlačítko „OK, pusťte se do práce“

4) Zaplaťte objednávku.

O zpracování textu se postará náš tým složený z proškolených lidí s copywriterskými a odbornými zkušenostmi, který se specializuje na psaní a zhotovení vysoce kvalitních a originálních podkladů pro ářské, diplomové či seminární práce.

1.2. Poskytovaná služba a předmět kupní smlouvy je text v elektronické podobě.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti jakmy s.r.o., se sídlem U Topíren 860/2, identifikační číslo 24272744 (DIČ:CZ24272744), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199510 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dle jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.parafraze.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen /webové rozhraní obchodu“).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat dosvého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo i bez udání důvodu.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní webové služby www.parafraze.cz obsahuje informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše formou e-mailu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OK, pusťte se do toho“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Předmět kupní smlouvy (vyhotovené textové podklady), budou doručeny kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu za služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500324318/2010 (dále jen „účet prodávajícího“) - tímto (převod z účtu na účet) si kupující dobije peníze na svůj uživatelský účet ve webovém rozhraní www.parafraze.cz ve formě kreditu (1 kredit = 1 Kč), ze které lze poté za služby zaplatit - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnémupotvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním předmětu objednávky v elektronické podobě kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad uhrazení ceny zboží, a to v elektronické formě, nejpozději do tří dnů od obdržení platby od kupujícího.

5. REKLAMACE

5.1. Nevykazují-li dodané podklady původní dohodnuté parametry, má kupující právo na reklamaci, a to nejpozději do 3 kalendářních dní od doručení vypracovaných podkladů na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající se k této reklamaci musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dní.

5.3. Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace je nutnost přesné specifikace toho, kde konkrétně kupující spatřuje odchylné parametry od objednávky. Pokud prodávající neuzná důvod reklamace kupujícího, je povinen své rozhodnutí odůvodnit. V tomto případě nemá kupující možnost požadovat po prodávajícím finanční kompenzaci ani se jakkoli proti tomuto rozhodnutí, které je konečné, odvolat.

5.4. V případě uznání reklamace má kupující právo na přepracování podkladů zdarma. Kupující nemá právo po dodání části nebo celého díla odstoupit od smlouvy.

6. DODÁNÍ SLUŽBY

6.1. Prodávající se zavazuje, že vypracované podklady budou dodány na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce na stránkách www.parafraze.cz v dohodnutém termínu. Podklady budou dodány ve formátu *.doc.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má služba vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, zejména jako podklad pro další zpracování,

7.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího formou elektronické komunikace, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávané služby. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího stížnost v elektronické podobě.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zvolené službě zaplacením celé kupní ceny za službu.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě zápisu v obchodním rejstříku.

8.3. Kupující prohlašuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, všechny informace poskytnuté systému parafraze.cz jsou pravdivé, aktuální a správné a pokud dojde ke změně, zajistí jejich aktualizaci bezodkladně. Dále kupující prohlašuje, že má veškerá potřebná práva, pravomoce a oprávnění k uzavření této smlouvy.

8.4. Prodávající může bez udání důvodu odmítnout jakoukoliv objednávku, neprodleně tak však ohlásí vše kupujícímu elektronickou poštou

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Dále kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY (VÝPOVĚĎ)

11.1. Kupující může kdykoliv ukončit působení v systému parafraze.cz a přestat využívat službu.

11.2. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu pozastavit nebo blokovat účet, pokud poruší tyto podmínky. Pokud činností kupujícího prodávajícímu vznikne škoda, je Prodávající oprávněn tuto škodu nárokovat po kupujícím, který ji zavinil.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VYŠŠÍ MOC

12.1. Žádná ze smluvních stran této smlouvy nenese jakoukoli odpovědnost a povinnost k náhradě škody vzniklé druhé straně v důsledku porušení smluvních podmínek, pokud k takovému porušení došlo na základě skutečností mimo rozumnou kontrolu smluvní strany, která podmínky této smlouvy porušila (tzv. vyšší moc). Navíc je celková odpovědnost prodávajícího vůči druhé smluvní straně této smlouvy vždy omezena na čistou částku, kterou jako poslední prodávající přijal od kupujícího, bezprostředně předcházející vzniku nároku na náhradu škody.

12.2. Obě smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že shora uvedené omezení odpovědnosti je nezbytnou součástí dohody mezi smluvními stranami. Aniž by tím byla dotčena dříve zmíněná ustanovení, žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění či zpoždění vzniklé vinou jakéhokoli faktoru mimo opodstatněnou kontrolu některé ze stran, zejména aktů státní moci, teroristických činů, zemětřesení či jiných zásahů vyšší moci, pracovních podmínek a výpadku elektrické energie.

13. DALŠÍ USTANOVENÍ

13.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené služby, loga a dalších obrázkových či textových materiálů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

13.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.2. Kontaktní údaje prodávajícího: viz. uvedené sídlo prodávajícího výše, adresa elektronické pošty: info@parafraze.cz, telefon +420 775 646 376.

14.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kdykoliv obchodní podmínky serveru parafraze.cz a je povinen tuto skutečnost oznámit.

14.4. Kupující souhlasí s aktuálním zněním obchodních podmínek pokaždé, když využije službu serveru parafraze.cz. V případě nesouhlasu není kupující oprávněn využívat služeb systému parafraze.cz.

14.5. Prodávající nenese odpovědnost za vzniklé škody souvislé s autorstvím textů (jak dodaných kupujícím tak vydaných prodávajícím) a veškeré odpovědnosti s ním jakkoli související. Prodávající nenavádí kupujícího, aby s dodanými podklady zanedbával své školní povinnosti. S dodanými materiály může kupující nakládat dle svého. Tímto se kupující zavazuje, že bude dodržovat právní řád ČR ve vztahu k autorským právům. Texty, které prodávající dodává kupujícímu, slouží jako podklady pro další zpracování a aby byl dodržen právní řád ČR ve vztahu k autorským právům, je třeba citovat autora - s tímto kupující při využití služby Parafráze.cz vždy souhlasí a prodávající nenese zodpovědnost za následky způsobené opačným jednáním.

14.6. Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk a prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené chodem serveru parafraze.cz

Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.4.2014

Vrátit se na hlavní stránku